Turn off MathJax
Article Contents
Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He. Retraction Note to: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-014-0079-3
Citation: Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He. Retraction Note to: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-014-0079-3

Retraction Note to: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora

doi: 10.1007/s13238-014-0079-3
 • Available Online: 2014-06-25
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yifang He,  Qianzhao Ji,  Zeming Wu,  Yusheng Cai,  Jian Yin,  Yiyuan Zhang,  Sheng Zhang,  Xiaoqian Liu,  Weiqi Zhang,  Guang-Hui Liu,  Si Wang,  Moshi Song,  Jing Qu. 4E-BP1 counteracts human mesenchymal stem cell senescence via maintaining mitochondrial homeostasis. Protein&Cell,  doi: 10.1093/procel/pwac037
  [2] Shijia Bi,  Zunpeng Liu,  Zeming Wu,  Zehua Wang,  Xiaoqian Liu,  Si Wang,  Jie Ren,  Yan Yao,  Weiqi Zhang,  Moshi Song,  Guang-Hui Liu,  Jing Qu. SIRT7 antagonizes human stem cell aging as a heterochromatin stabilizer. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-020-00728-4
  [3] Xin Zhang,  Wei Wang,  Lin Shan,  Le Han,  Shufeng Ma,  Yan Zhang,  Bingtao Hao,  Ying Lin,  Zhili Rong. Correction to: Gene activation in human cells using CRISPR/Cpf1-p300 and CRISPR/Cpf1- SunTag systems. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-018-0585-9
  [4] Xiang Zhang,  Xiaoyu Li,  Fei Ning,  Yingli Shang,  Xiaoyu Hu. TLE4 acts as a corepressor of Hes1 to inhibit inflammatory responses in macrophages. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-018-0554-3
  [5] Youqin Xu,  Kaiyuan Ji,  Meng Wu,  Bingtao Hao,  Kai-tai Yao,  Yang Xu. A miRNA-HERC4 pathway promotes breast tumorigenesis by inactivating tumor suppressor LATS1. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-019-0607-2
  [6] Hongmei Mao,  Zaiming Tang,  Hua Li,  Bo Sun,  Mingjia Tan,  Shaohua Fan,  Yuan Zhu,  Yi Sun. Neddylation inhibitor MLN4924 suppresses cilia formation by modulating AKT1. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-019-0614-3
  [7] Xin Zhang,  Wei Wang,  Lin Shan,  Le Han,  Shufeng Ma,  Yan Zhang,  Bingtao Hao,  Ying Lin,  Zhili Rong. Gene activation in human cells using CRISPR/Cpf1-p300 and CRISPR/Cpf1-SunTag systems. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-017-0491-6
  [8] Xiaowei Yan,  Jiayi Yang,  Jiawei Xu,  Jianxun Feng,  Qing Li. Histone chaperone Spt16p is required for heterochromatin mediated silencing in budding yeast. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-017-0485-4
  [9] Hong Wang,  Mingzhu Wang,  Na Yang,  Rui-Ming Xu. Structure of the quaternary complex of histone H3-H4 heterodimer with chaperone ASF1 and the replicative helicase subunit MCM2. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-015-0190-0
  [10] Hongmei Zhang,  Mei Li,  Yu Gao,  Chenjun Jia,  Xiaowei Pan,  Peng Cao,  Xuelin Zhao,  Jiping Zhang,  Wenrui Chang. Structural implications of Dpy30 oligomerization for MLL/SET1 COMPASS H3K4 trimethylation. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-014-0127-z
  [11] Krishna Bolla,  Elizabeth Jane Ashforth. Retraction Note to: Cryptomycota: the missing link. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-014-0063-y
  [12] Limin Han,  Pan Wang,  Ganye Zhao,  Hui Wang,  Meng Wang,  Jun Chen,  Tanjun Tong. Upregulation of SIRT1 by 17β-estradiol depends on ubiquitin-proteasome degradation of PPAR-γ mediated by NEDD4-1. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-013-2124-z
  [13] Junbing Wu,  Shengyi Peng,  Rong Wu,  Yumin Hao,  Guangju Ji,  Zengqiang Yuan. Generation of Calhm1 knockout mouse and characterization of calhm1 gene expression. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-012-2932-6
  [14] Xiaolei Liu,  Biyan Duan,  Zhaokang Cheng,  Xiaohua Jia,  Lina Mao,  Hao Fu,  Yongzhe Che,  Lailiang Ou,  Lin Liu,  Deling Kong. SDF-1/CXCR4 axis modulates bone marrow mesenchymal stem cell apoptosis, migration and cytokine secretion. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-011-1097-z
  [15] Chai Lean Teoh,  Michael D. W. Griffin,  Geoffrey J. Howlett. Apolipoproteins and amyloid fibril formation in atherosclerosis. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-011-1013-6
  [16] Kentaro Ito,  Akinori Takahashi,  Masahiro Morita,  Toru Suzuki,  Tadashi Yamamoto. The role of the CNOT1 subunit of the CCR4-NOT complex in mRNA deadenylation and cell viability. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-011-1092-4
  [17] Dongsheng Zhou,  Ruifu Yang. Formation and regulation of Yersinia biofilms. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-011-1024-3
  [18] Jinhu Guo,  Yi Liu. Molecular mechanism of the Neurospora circadian oscillator. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-010-0053-7
  [19] Thien Ho,  Liang Wang,  Linfeng Huang,  Zhigang Li,  Denise W. Pallett,  Tamas Dalmay,  Kazusato Ohshima,  John A. Walsh,  Hui Wang. Nucleotide bias of DCL and AGO in plant anti-virus gene silencing. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-010-0100-4
  [20] Yingqiong Cao,  Jicheng Wei,  Silu Yang,  Jinquan Sun,  Hui Xu,  Ying Wang,  Yuanbiao Zhao,  Qun He. RETRACTED ARTICLE: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora. Protein&Cell,  doi: 10.1007/s13238-014-0067-7
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (704) PDF downloads(874) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return