Volume 6 Issue 4
Apr.  2015
Turn off MathJax
Article Contents
Xiaoyu Hu, Fuyun Wu, Sha Sun, Wenying Yu, Junjie Hu. Human atlastin GTPases mediate differentiated fusion of endoplasmic reticulum membranes[J]. Protein&Cell, 2015, 6(4): 307-311. doi: 10.1007/s13238-015-0139-3
Citation: Xiaoyu Hu, Fuyun Wu, Sha Sun, Wenying Yu, Junjie Hu. Human atlastin GTPases mediate differentiated fusion of endoplasmic reticulum membranes[J]. Protein&Cell, 2015, 6(4): 307-311. doi: 10.1007/s13238-015-0139-3

Human atlastin GTPases mediate differentiated fusion of endoplasmic reticulum membranes

doi: 10.1007/s13238-015-0139-3
Funds:

This work was supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31225006), and an International Early Career Scientist grant from the Howard Hughes Medical Institute.

 • loading
 • Relative Articles

  [1] Maomao Pu,  Wenhui Zheng,  Hongtao Zhang,  Wei Wan,  Chao Peng,  Xuebo Chen,  Xinchang Liu,  Zizhen Xu,  Tianhua Zhou,  Qiming Sun,  Dante Neculai,  Wei Liu. ORP8 acts as a lipophagy receptor to mediate lipid droplet turnover. Protein&Cell, 2023, 14(9): 653-667.  doi: 10.1093/procel/pwac063
  [2] Si Wang,  Fang Cheng,  Qianzhao Ji,  Moshi Song,  Zeming Wu,  Yiyuan Zhang,  Zhejun Ji,  Huyi Feng,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Qi Zhou,  Jing Qu,  Wei Li,  Guang-Hui Liu,  Weiqi Zhang. Hyperthermia differentially affects specific human stem cells and their differentiated derivatives. Protein&Cell, 2022, 13(8): 615-622.  doi: 10.1007/s13238-021-00887-y
  [3] Xinling Wang,  Shuai Xia,  Yun Zhu,  Lu Lu,  Shibo Jiang. Pan-coronavirus fusion inhibitors as the hope for today and tomorrow. Protein&Cell, 2021, 12(2): 84-88.  doi: 10.1007/s13238-020-00806-7
  [4] Yongcun Qu,  Qi Chen,  Shanshan Guo,  Chiyuan Ma,  Yonggang Lu,  Junchao Shi,  Shichao Liu,  Tong Zhou,  Taichi Noda,  Jingjing Qian,  Liwen Zhang,  Xili Zhu,  Xiaohua Lei,  Yujing Cao,  Wei Li,  Wei Li,  Nicolas Plachta,  Martin M. Matzuk,  Masahito Ikawa,  Enkui Duan,  Ying Zhang,  Hongmei Wang. Cooperation-based sperm clusters mediate sperm oviduct entry and fertilization. Protein&Cell, 2021, 12(10): 810-817.  doi: 10.1007/s13238-021-00825-y
  [5] Xueyu Li,  Qiang Lu,  Yuanyuan Peng,  Fang Geng,  Xuelian Shao,  Huili Zhou,  Ying Cao,  Ruilin Zhang. Primary cilia mediate Klf2-dependant Notch activation in regenerating heart. Protein&Cell, 2020, 11(6): 433-445.  doi: 10.1007/s13238-020-00695-w
  [6] Jianxia Zhou,  Liyuan Jin,  Fuping Wang,  Yuan Zhang,  Bing Liu,  Tongbiao Zhao. Chimeric antigen receptor T (CAR-T) cells expanded with IL-7/IL-15 mediate superior antitumor effects. Protein&Cell, 2019, 10(10): 764-769.  doi: 10.1007/s13238-019-0643-y
  [7] Tong Li,  Jinbo Han,  Liangjie Jia,  Xiao Hu,  Liqun Chen,  Yiguo Wang. PKM2 coordinates glycolysis with mitochondrial fusion and oxidative phosphorylation. Protein&Cell, 2019, 10(8): 583-594.  doi: 10.1007/s13238-019-0618-z
  [8] Xin Zhou,  Yu He,  Xiaofang Huang,  Yuting Guo,  Dong Li,  Junjie Hu. Reciprocal regulation between lunapark and atlastin facilitates ER three-way junction formation. Protein&Cell, 2019, 10(7): 510-525.  doi: 10.1007/s13238-018-0595-7
  [9] Ying Lv,  Sheng Zhou,  Shengyan Gao,  Hongyu Deng. Remodeling of host membranes during herpesvirus assembly and egress. Protein&Cell, 2019, 10(5): 315-326.  doi: 10.1007/s13238-018-0577-9
  [10] Shujuan Jin,  Pengfei Ding,  Pengxiang Chu,  Hongwei Li,  Jianbo Sun,  Dehai Liang,  Fei Song,  Bin Xia. Zn(II) can mediate self-association of the extracellular C-terminal domain of CD147. Protein&Cell, 2018, 9(3): 310-315.  doi: 10.1007/s13238-017-0443-1
  [11] Liming Liu. Pharmacokinetics of monoclonal antibodies and Fc-fusion proteins. Protein&Cell, 2018, 9(1): 15-32.  doi: 10.1007/s13238-017-0408-4
  [12] Yimeng Zhu,  Gangming Zhang,  Shaoyu Lin,  Juanming Shi,  Hong Zhang,  Junjie Hu. Sec61β facilitates the maintenance of endoplasmic reticulum homeostasis by associating microtubules. Protein&Cell, 2018, 9(7): 616-628.  doi: 10.1007/s13238-017-0492-5
  [13] Mingyang Wang,  Michael Veit. Hemagglutinin-esterase-fusion (HEF) protein of influenza C virus. Protein&Cell, 2016, 7(1): 28-45.  doi: 10.1007/s13238-015-0193-x
  [14] Qun Zhang,  Wenhua Zhang. Regulation of developmental and environmental signaling by interaction between microtubules and membranes in plant cells. Protein&Cell, 2016, 7(2): 81-88.  doi: 10.1007/s13238-015-0233-6
  [15] Juan Feng,  Silin Lü,  Yanhong Ding,  Ming Zheng,  Xian Wang. Homocysteine activates T cells by enhancing endoplasmic reticulum-mitochondria coupling and increasing mitochondrial respiration. Protein&Cell, 2016, 7(6): 391-402.  doi: 10.1007/s13238-016-0245-x
  [16] Sha Sun,  Li Lv,  Zhi Yao,  Purnima Bhanot,  Junjie Hu,  Qian Wang. Identification of endoplasmic reticulum-shaping proteins in Plasmodium parasites. Protein&Cell, 2016, 7(8): 615-620.  doi: 10.1007/s13238-016-0290-5
  [17] Fuyun Wu,  Xiaoyu Hu,  Xin Bian,  Xinqi Liu,  Junjie Hu. Comparison of human and Drosophila atlastin GTPases. Protein&Cell, 2015, 6(2): 139-146.  doi: 10.1007/s13238-014-0118-0
  [18] Peipei Liu,  Di Liu,  Xi Yang,  Jing Gao,  Yan Chen,  Xue Xiao,  Fei Liu,  Jing Zou,  Jun Wu,  Juncai Ma,  Fangqing Zhao,  Xuyu Zhou,  George F. Gao,  Baoli Zhu. Characterization of human αβTCR repertoire and discovery of D-D fusion in TCRβ chains. Protein&Cell, 2014, 5(8): 603-615.  doi: 10.1007/s13238-014-0060-1
  [19] Xiang Wang,  Jiaying Xue,  Zhe Sun,  Yan Qin,  Weimin Gong. Study on the chaperone properties of conserved GTPases. Protein&Cell, 2012, 3(1): 44-50.  doi: 10.1007/s13238-011-1133-z
  [20] Yujie Li,  Jinghua Hu. Small GTPases and cilia. Protein&Cell, 2011, 2(1): 13-25.  doi: 10.1007/s13238-011-1004-7
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (279) PDF downloads(1401) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return