Volume 6 Issue 12
Dec.  2015
Turn off MathJax
Article Contents
Yingying Xing, Qiaoyun Chu, Run Feng, Wei Wang, Lixin Liu, Zhongbing Lu. Erratum to: hCLP46 increases Smad3 protein stability via inhibiting its ubiquitin-proteasomal degradation[J]. Protein&Cell, 2015, 6(12): 929-929. doi: 10.1007/s13238-015-0186-9
Citation: Yingying Xing, Qiaoyun Chu, Run Feng, Wei Wang, Lixin Liu, Zhongbing Lu. Erratum to: hCLP46 increases Smad3 protein stability via inhibiting its ubiquitin-proteasomal degradation[J]. Protein&Cell, 2015, 6(12): 929-929. doi: 10.1007/s13238-015-0186-9

Erratum to: hCLP46 increases Smad3 protein stability via inhibiting its ubiquitin-proteasomal degradation

doi: 10.1007/s13238-015-0186-9
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Huiyin Lan,  Yi Sun. FBXW7 E3 ubiquitin ligase: degrading, not degrading, or being degraded. Protein&Cell, 2019, 10(12): 861-863.  doi: 10.1007/s13238-019-0652-x
  [2] Zixuan An,  Wenxing Lv,  Shang Su,  Wei Wu,  Yu Rao. Developing potent PROTACs tools for selective degradation of HDAC6 protein. Protein&Cell, 2019, 10(8): 606-609.  doi: 10.1007/s13238-018-0602-z
  [3] Manyu Xu,  Xiaopeng Zhu,  Jinfang Yu,  Jinpeng Yu,  Sulan Luo,  Xinquan Wang. Erratum to: The crystal structure of Ac-AChBP in complex with α-conotoxin LvIA reveals the mechanism of its selectivity towards different nAChR subtypes. Protein&Cell, 2018, 9(10): 903-903.  doi: 10.1007/s13238-017-0478-3
  [4] Yuting Guo,  Huiwen Wang,  Yinglong Tang,  Yue Wang,  Mengqi Zhang,  Zhiguang Yang,  Eric Nyirimigabo,  Bin Wei,  Zhongbing Lu,  Guangju Ji. GCN2 deficiency protects mice from denervation-induced skeletal muscle atrophy via inhibiting FoxO3a nuclear translocation. Protein&Cell, 2018, 9(11): 966-970.  doi: 10.1007/s13238-018-0504-0
  [5] Yanpeng Ci,  Xiaoning Li,  Maorong Chen,  Jiateng Zhong,  Brian J. North,  Hiroyuki Inuzuka,  Xi He,  Yu Li,  Jianping Guo,  Xiangpeng Dai. SCFβ-TRCP E3 ubiquitin ligase targets the tumor suppressor ZNRF3 for ubiquitination and degradation. Protein&Cell, 2018, 9(10): 879-889.  doi: 10.1007/s13238-018-0510-2
  [6] Yanliang Wang,  Junhong Li,  Jinzhu Xiang,  Bingqiang Wen,  Haiyuan Mu, Wei Zhang, Jianyong Han. Erratum to: Highly efficient generation of biallelic reporter gene knock-in mice via CRISPR-mediated genome editing of ESCs. Protein&Cell, 2017, 8(6): 471-472.  doi: 10.1007/s13238-017-0392-8
  [7] Pingping Song,  Shanshan Li,  Hao Wu,  Ruize Gao,  Guanhua Rao,  Dongmei Wang,  Ziheng Chen,  Biao Ma,  Hongxia Wang,  Nan Sui,  Haiteng Deng,  Zhuohua Zhang,  Tieshan Tang,  Zheng Tan,  Zehan Han,  Tieyuan Lu,  Yushan Zhu,  Quan Chen. Parkin promotes proteasomal degradation of p62: implication of selective vulnerability of neuronal cells in the pathogenesis of Parkinson's disease. Protein&Cell, 2016, 7(2): 114-129.  doi: 10.1007/s13238-015-0230-9
  [8] Ming Wang,  Jing Sang,  Yanhua Ren,  Kejia Liu,  Xinyi Liu,  Jian Zhang,  Haolu Wang,  Jian Wang,  Amir Orian,  Jie Yang,  Jing Yi. SENP3 regulates the global protein turnover and the Sp1 level via antagonizing SUMO2/3-targeted ubiquitination and degradation. Protein&Cell, 2016, 7(1): 63-77.  doi: 10.1007/s13238-015-0216-7
  [9] Yingying Xing,  Qiaoyun Chu,  Run Feng,  Wei Wang,  Lixin Liu,  Zhongbing Lu. hCLP46 increases Smad3 protein stability via inhibiting its ubiquitin-proteasomal degradation. Protein&Cell, 2015, 6(10): 767-770.  doi: 10.1007/s13238-015-0174-0
  [10] Yinghao Zhang,  Fang-Mei Chang,  Jianjun Huang,  Jacob J. Junco,  Shivani K. Maffi,  Hannah I. Pridgen,  Gabriel Catano,  Hong Dang,  Xiang Ding,  Fuquan Yang,  Dae Joon Kim,  Thomas J. Slaga,  Rongqiao He,  Sung-Jen Wei. DSSylation, a novel protein modification targets proteins induced by oxidative stress, and facilitates their degradation in cells. Protein&Cell, 2014, 5(2): 124-140.  doi: 10.1007/s13238-013-0018-8
  [11] Cheng-Xin Gong. DSSylation, a novel guide for protein degradation?. Protein&Cell, 2014, 5(2): 91-93.  doi: 10.1007/s13238-014-0020-9
  [12] Juan Zhang,  Xiaofei Zhang,  Feng Xie,  Zhengkui Zhang,  Hans van Dam,  Long Zhang,  Fangfang Zhou. The regulation of TGF-β/SMAD signaling by protein deubiquitination. Protein&Cell, 2014, 5(7): 503-517.  doi: 10.1007/s13238-014-0058-8
  [13] Youguang Luo,  Dengwen Li,  Jie Ran,  Bing Yan,  Jie Chen,  Xin Dong,  Zhu Liu,  Ruming Liu,  Jun Zhou,  Min Liu. End-binding protein 1 stimulates paclitaxel sensitivity in breast cancer by promoting its actions toward microtubule assembly and stability. Protein&Cell, 2014, 5(6): 469-479.  doi: 10.1007/s13238-014-0053-0
  [14] Meng-Tzu Weng,  Ji Luo. The enigmatic ERH protein: its role in cell cycle, RNA splicing and cancer. Protein&Cell, 2013, 4(11): 807-812.  doi: 10.1007/s13238-013-3056-3
  [15] Limin Han,  Pan Wang,  Ganye Zhao,  Hui Wang,  Meng Wang,  Jun Chen,  Tanjun Tong. Upregulation of SIRT1 by 17β-estradiol depends on ubiquitin-proteasome degradation of PPAR-γ mediated by NEDD4-1. Protein&Cell, 2013, 4(4): 310-321.  doi: 10.1007/s13238-013-2124-z
  [16] Yi Sun,  Hua Li. Functional characterization of SAG/RBX2/ROC2/RNF7, an antioxidant protein and an E3 ubiquitin ligase. Protein&Cell, 2013, 4(2): 103-116.  doi: 10.1007/s13238-012-2105-7
  [17] Jiwei Ding,  Lishan Su,  Guangxia Gao. Hrs inhibits citron kinase-mediated HIV-1 budding via its FYVE domain. Protein&Cell, 2011, 2(6): 470-476.  doi: 10.1007/s13238-011-1053-y
  [18] Fengbin Wang,  Meiruo Liu,  Rui Qiu,  Chaoneng Ji. The dual role of ubiquitin-like protein Urm1 as a protein modifier and sulfur carrier. Protein&Cell, 2011, 2(8): 612-619.  doi: 10.1007/s13238-011-1074-6
  [19] Junyi Jiang,  Hong Tang. Mechanism of inhibiting type I interferon induction by hepatitis B virus X protein. Protein&Cell, 2010, 1(12): 1106-1117.  doi: 10.1007/s13238-010-0141-8
  [20] Chunyan Wang,  Yang Tao,  Yaqing Wang,  Zhiheng Xu. Regulation of the protein stability of POSH and MLK family. Protein&Cell, 2010, 1(9): 871-878.  doi: 10.1007/s13238-010-0111-1
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (206) PDF downloads(799) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return