Volume 7 Issue 12
Dec.  2016
Turn off MathJax
Article Contents
Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang. Questions about NgAgo[J]. Protein&Cell, 2016, 7(12): 913-915. doi: 10.1007/s13238-016-0343-9
Citation: Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang. Questions about NgAgo[J]. Protein&Cell, 2016, 7(12): 913-915. doi: 10.1007/s13238-016-0343-9

Questions about NgAgo

doi: 10.1007/s13238-016-0343-9
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xiang Jin Kang,  Chiong Isabella Noelle Caparas,  Boon Seng Soh,  Yong Fan. Addressing challenges in the clinical applications associated with CRISPR/Cas9 technology and ethical questions to prevent its misuse. Protein&Cell, 2017, 8(11): 791-795.  doi: 10.1007/s13238-017-0477-4
  [2] Kelong Fan,  Meng Zhou,  Xiyun Yan. Questions about horse spleen ferritin crossing the blood brain barrier via mouse transferrin receptor 1. Protein&Cell, 2017, 8(11): 788-790.  doi: 10.1007/s13238-017-0481-8
  [3] Shawn Burgess,  Linzhao Cheng,  Feng Gu,  Junjiu Huang,  Zhiwei Huang,  Shuo Lin,  Jinsong Li,  Wei Li,  Wei Qin,  Yujie Sun,  Zhou Songyang,  Wensheng Wei,  Qiang Wu,  Haoyi Wang,  Xiaoqun Wang,  Jing-Wei Xiong,  Jianzhong Xi,  Hui Yang,  Bin Zhou,  Bo Zhang. Erratum to: Questions about NgAgo. Protein&Cell, 2017, 8(1): 77-77.  doi: 10.1007/s13238-016-0349-3
  [4] Xiaoxue Zhang. NgAgo: a hope or a hype?. Protein&Cell, 2016, 7(12): 849-849.  doi: 10.1007/s13238-016-0344-8
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (568) PDF downloads(18013) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return