Volume 10 Issue 8
Aug.  2019
Turn off MathJax
Article Contents
Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun. Correction to: Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity[J]. Protein&Cell, 2019, 10(8): 620-621. doi: 10.1007/s13238-018-0574-z
Citation: Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun. Correction to: Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity[J]. Protein&Cell, 2019, 10(8): 620-621. doi: 10.1007/s13238-018-0574-z

Correction to: Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity

doi: 10.1007/s13238-018-0574-z

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (720) PDF downloads(203) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return