Turn off MathJax
Article Contents
Nan Sun, Li Jiang, Miaomiao Ye, Yihan Wang, Guangwen Wang, Xiaopeng Wan, Yuhui Zhao, Xia Wen, Libin Liang, Shujie Ma, Liling Liu, Zhigao Bu, Hualan Chen, Chengjun Li. TRIM35 mediates protection against influenza infection by activating TRAF3 and degrading viral PB2[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00734-6
Citation: Nan Sun, Li Jiang, Miaomiao Ye, Yihan Wang, Guangwen Wang, Xiaopeng Wan, Yuhui Zhao, Xia Wen, Libin Liang, Shujie Ma, Liling Liu, Zhigao Bu, Hualan Chen, Chengjun Li. TRIM35 mediates protection against influenza infection by activating TRAF3 and degrading viral PB2[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00734-6

TRIM35 mediates protection against influenza infection by activating TRAF3 and degrading viral PB2

doi: 10.1007/s13238-020-00734-6

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (54) PDF downloads(6) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return