Turn off MathJax
Article Contents
Ruyi Xu, Yi Li, Yang Liu, Jianwei Qu, Wen Cao, Enfan Zhang, Jingsong He, Zhen Cai. How are MCPIP1 and cytokines mutually regulated in cancer-related immunity?[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00739-1
Citation: Ruyi Xu, Yi Li, Yang Liu, Jianwei Qu, Wen Cao, Enfan Zhang, Jingsong He, Zhen Cai. How are MCPIP1 and cytokines mutually regulated in cancer-related immunity?[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00739-1

How are MCPIP1 and cytokines mutually regulated in cancer-related immunity?

doi: 10.1007/s13238-020-00739-1

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (44) PDF downloads(2) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return