Turn off MathJax
Article Contents
Liang Xu, Peixue Li, Xue Hao, Yi Lu, Mingxian Liu, Wenqian Song, Lin Shan, Jiao Yu, Hongyu Ding, Shishuang Chen, Ailing Yang, Yi Arial Zeng, Lei Zhang, Hai Jiang. SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00742-6
Citation: Liang Xu, Peixue Li, Xue Hao, Yi Lu, Mingxian Liu, Wenqian Song, Lin Shan, Jiao Yu, Hongyu Ding, Shishuang Chen, Ailing Yang, Yi Arial Zeng, Lei Zhang, Hai Jiang. SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00742-6

SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling

doi: 10.1007/s13238-020-00742-6

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (45) PDF downloads(1) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return