Turn off MathJax
Article Contents
Jie-lin Tang, Qi Yang, Chong-hui Xu, He Zhao, Ya-ling Liu, Can-yu Liu, Yuan Zhou, Dong-wei Gai, Rong-juan Pei, Yun Wang, Xue Hu, Bo Zhong, Yan-yi Wang, Xin-wen Chen, Ji-zheng Chen. Histone deacetylase 3 promotes innate antiviral immunity through deacetylation of TBK1[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00751-5
Citation: Jie-lin Tang, Qi Yang, Chong-hui Xu, He Zhao, Ya-ling Liu, Can-yu Liu, Yuan Zhou, Dong-wei Gai, Rong-juan Pei, Yun Wang, Xue Hu, Bo Zhong, Yan-yi Wang, Xin-wen Chen, Ji-zheng Chen. Histone deacetylase 3 promotes innate antiviral immunity through deacetylation of TBK1[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00751-5

Histone deacetylase 3 promotes innate antiviral immunity through deacetylation of TBK1

doi: 10.1007/s13238-020-00751-5

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (65) PDF downloads(18) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return