Turn off MathJax
Article Contents
Jian Xiao, Yanni Xiong, Liu-Ting Yang, Ju-Qiong Wang, Zi-Mu Zhou, Le-Wei Dong, Xiong-Jie Shi, Xiaolu Zhao, Jie Luo, Bao-Liang Song. POST1/C12ORF49 regulates the SREBP pathway by promoting site-1 protease maturation[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00753-3
Citation: Jian Xiao, Yanni Xiong, Liu-Ting Yang, Ju-Qiong Wang, Zi-Mu Zhou, Le-Wei Dong, Xiong-Jie Shi, Xiaolu Zhao, Jie Luo, Bao-Liang Song. POST1/C12ORF49 regulates the SREBP pathway by promoting site-1 protease maturation[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00753-3

POST1/C12ORF49 regulates the SREBP pathway by promoting site-1 protease maturation

doi: 10.1007/s13238-020-00753-3

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (57) PDF downloads(7) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return