Turn off MathJax
Article Contents
Yu-Kun Xia, Yi-Rong Zeng, Meng-Li Zhang, Peng Liu, Fang Liu, Hao Zhang, Chen-Xi He, Yi-Ping Sun, Jin-Ye Zhang, Cheng Zhang, Lei Song, Chen Ding, Yu-Jie Tang, Zhen Yang, Chen Yang, Pu Wang, Kun-Liang Guan, Yue Xiong, Dan Ye. Tumor-derived neomorphic mutations in ASXL1 impairs the BAP1-ASXL1-FOXK1/K2 transcription network[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00754-2
Citation: Yu-Kun Xia, Yi-Rong Zeng, Meng-Li Zhang, Peng Liu, Fang Liu, Hao Zhang, Chen-Xi He, Yi-Ping Sun, Jin-Ye Zhang, Cheng Zhang, Lei Song, Chen Ding, Yu-Jie Tang, Zhen Yang, Chen Yang, Pu Wang, Kun-Liang Guan, Yue Xiong, Dan Ye. Tumor-derived neomorphic mutations in ASXL1 impairs the BAP1-ASXL1-FOXK1/K2 transcription network[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00754-2

Tumor-derived neomorphic mutations in ASXL1 impairs the BAP1-ASXL1-FOXK1/K2 transcription network

doi: 10.1007/s13238-020-00754-2

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (59) PDF downloads(5) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return