Turn off MathJax
Article Contents
Lin Zhao, Songguo Xue, Zhongyuan Yao, Juanzi Shi, Biaobang Chen, Ling Wu, Lihua Sun, Yao Xu, Zheng Yan, Bin Li, Xiaoyan Mao, Jing Fu, Zhihua Zhang, Jian Mu, Wenjing Wang, Jing Du, Shuai Liu, Jie Dong, Weijie Wang, Qiaoli Li, Lin He, Li Jin, Xiaozhen Liang, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun, Lei Wang, Qing Sang. Biallelic mutations in CDC20 cause female infertility characterized by abnormalities in oocyte maturation and early embryonic development[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00756-0
Citation: Lin Zhao, Songguo Xue, Zhongyuan Yao, Juanzi Shi, Biaobang Chen, Ling Wu, Lihua Sun, Yao Xu, Zheng Yan, Bin Li, Xiaoyan Mao, Jing Fu, Zhihua Zhang, Jian Mu, Wenjing Wang, Jing Du, Shuai Liu, Jie Dong, Weijie Wang, Qiaoli Li, Lin He, Li Jin, Xiaozhen Liang, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun, Lei Wang, Qing Sang. Biallelic mutations in CDC20 cause female infertility characterized by abnormalities in oocyte maturation and early embryonic development[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00756-0

Biallelic mutations in CDC20 cause female infertility characterized by abnormalities in oocyte maturation and early embryonic development

doi: 10.1007/s13238-020-00756-0

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (73) PDF downloads(5) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return