Turn off MathJax
Article Contents
Hanbo Li, Xiaoyu Wei, Li Zhou, Weiqi Zhang, Chen Wang, Yang Guo, Denghui Li, Jianyang Chen, Tianbin Liu, Yingying Zhang, Shuai Ma, Congyan Wang, Fujian Tan, Jiangshan Xu, Yang Liu, Yue Yuan, Liang Chen, Qiaoran Wang, Jing Qu, Yue Shen, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Longqi Liu, Xin Liu, Yong Hou, Guang-Hui Liu, Ying Gu, Xun Xu. Dynamic cell transition and immune response landscapes of axolotl limb regeneration revealed by single-cell analysis[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00763-1
Citation: Hanbo Li, Xiaoyu Wei, Li Zhou, Weiqi Zhang, Chen Wang, Yang Guo, Denghui Li, Jianyang Chen, Tianbin Liu, Yingying Zhang, Shuai Ma, Congyan Wang, Fujian Tan, Jiangshan Xu, Yang Liu, Yue Yuan, Liang Chen, Qiaoran Wang, Jing Qu, Yue Shen, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Longqi Liu, Xin Liu, Yong Hou, Guang-Hui Liu, Ying Gu, Xun Xu. Dynamic cell transition and immune response landscapes of axolotl limb regeneration revealed by single-cell analysis[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00763-1

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (110) PDF downloads(19) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return