Turn off MathJax
Article Contents
Shi Wei, Miaomiao Dai, Chi Zhang, Kai Teng, Fengwei Wang, Hongbo Li, Weipeng Sun, Zihao Feng, Tiebang Kang, Xinyuan Guan, Ruihua Xu, Muyan Cai, Dan Xie. KIF2C: a novel link between Wnt/β-catenin and mTORC1 signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00766-y
Citation: Shi Wei, Miaomiao Dai, Chi Zhang, Kai Teng, Fengwei Wang, Hongbo Li, Weipeng Sun, Zihao Feng, Tiebang Kang, Xinyuan Guan, Ruihua Xu, Muyan Cai, Dan Xie. KIF2C: a novel link between Wnt/β-catenin and mTORC1 signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00766-y

KIF2C: a novel link between Wnt/β-catenin and mTORC1 signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma

doi: 10.1007/s13238-020-00766-y

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (70) PDF downloads(15) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return