Turn off MathJax
Article Contents
Xiaojuan Liang, Cong Tao, Jianfei Pan, Lilan Zhang, Lulu Liu, Ying Zhao, Yiping Fan, Chunwei Cao, Jiali Liu, Jin Zhang, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Wanzhu Jin, Wei Li, Jianguo Zhao, Kui Li, Yanfang Wang. Rnf20 deficiency in adipocyte impairs adipose tissue development and thermogenesis[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00770-2
Citation: Xiaojuan Liang, Cong Tao, Jianfei Pan, Lilan Zhang, Lulu Liu, Ying Zhao, Yiping Fan, Chunwei Cao, Jiali Liu, Jin Zhang, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Wanzhu Jin, Wei Li, Jianguo Zhao, Kui Li, Yanfang Wang. Rnf20 deficiency in adipocyte impairs adipose tissue development and thermogenesis[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00770-2

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (68) PDF downloads(12) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return