Turn off MathJax
Article Contents
Jing Yang, Peihua Niu, Lijuan Chen, Liang Wang, Li Zhao, Baoying Huang, Juncai Ma, Songnian Hu, Linhuan Wu, Guizhen Wu, Chun Huang, Yuhai Bi, Wenjie Tan. Genetic tracing of HCoV-19 for the re-emerging outbreak of COVID-19 in Beijing, China[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00772-0
Citation: Jing Yang, Peihua Niu, Lijuan Chen, Liang Wang, Li Zhao, Baoying Huang, Juncai Ma, Songnian Hu, Linhuan Wu, Guizhen Wu, Chun Huang, Yuhai Bi, Wenjie Tan. Genetic tracing of HCoV-19 for the re-emerging outbreak of COVID-19 in Beijing, China[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00772-0

Genetic tracing of HCoV-19 for the re-emerging outbreak of COVID-19 in Beijing, China

doi: 10.1007/s13238-020-00772-0

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (50) PDF downloads(6) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return