Turn off MathJax
Article Contents
Fangqiao Wei, Xiangyu Sun, Yufeng Gao, Haoyu Dou, Yang Liu, Lili Su, Haofei Luo, Ce Zhu, Qian Zhang, Peiyuan Tong, Wen Ren, Zhe Xun, Ruochun Guo, Yuanlin Guan, Shenghui Li, Yijun Qi, Junjie Qin, Feng Chen, Shuguo Zheng. Is oral microbiome of children able to maintain resistance and functional stability in response to short-term interference of ingesta?[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00774-y
Citation: Fangqiao Wei, Xiangyu Sun, Yufeng Gao, Haoyu Dou, Yang Liu, Lili Su, Haofei Luo, Ce Zhu, Qian Zhang, Peiyuan Tong, Wen Ren, Zhe Xun, Ruochun Guo, Yuanlin Guan, Shenghui Li, Yijun Qi, Junjie Qin, Feng Chen, Shuguo Zheng. Is oral microbiome of children able to maintain resistance and functional stability in response to short-term interference of ingesta?[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00774-y

Is oral microbiome of children able to maintain resistance and functional stability in response to short-term interference of ingesta?

doi: 10.1007/s13238-020-00774-y

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (49) PDF downloads(1) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return