Turn off MathJax
Article Contents
Hui Ming, Qianfeng Wang, Yuwen Zhang, Luzhang Ji, Lu Cheng, Xiangru Huo, Zixiang Yan, Zhexiao Liu, Yongjun Dang, Bo Wen. The nuclear bodies formed by histone demethylase KDM7A[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00783-x
Citation: Hui Ming, Qianfeng Wang, Yuwen Zhang, Luzhang Ji, Lu Cheng, Xiangru Huo, Zixiang Yan, Zhexiao Liu, Yongjun Dang, Bo Wen. The nuclear bodies formed by histone demethylase KDM7A[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00783-x

The nuclear bodies formed by histone demethylase KDM7A

doi: 10.1007/s13238-020-00783-x

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (126) PDF downloads(7) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return