Volume 12 Issue 8
Aug.  2021
Turn off MathJax
Article Contents
Jinyi Zhang, Lu Qu, Lijie Wu, Xiaomeng Tang, Feng Luo, Weixiu Xu, Yueming Xu, Zhi-Jie Liu, Tian Hua. Structural insights into the activation initiation of full-length mGlu1[J]. Protein&Cell, 2021, 12(8): 662-667. doi: 10.1007/s13238-020-00808-5
Citation: Jinyi Zhang, Lu Qu, Lijie Wu, Xiaomeng Tang, Feng Luo, Weixiu Xu, Yueming Xu, Zhi-Jie Liu, Tian Hua. Structural insights into the activation initiation of full-length mGlu1[J]. Protein&Cell, 2021, 12(8): 662-667. doi: 10.1007/s13238-020-00808-5

Structural insights into the activation initiation of full-length mGlu1

doi: 10.1007/s13238-020-00808-5
 • Received Date: 2020-11-10
 • loading
 • [1]
  Bessis AS, Rondard P, Gaven F, Brabet I, Triballeau N, Prezeau L, Acher F, Pin JP (2002) Closure of the Venus flytrap module of mGlu8 receptor and the activation process:insights from mutations converting antagonists into agonists. Proc Natl Acad Sci USA 99:11097-11102
  [2]
  Doumazane E, Scholler P, Fabre L, Zwier JM, Trinquet E, Pin JP, Rondard P (2013) Illuminating the activation mechanisms and allosteric properties of metabotropic glutamate receptors. Proc Natl Acad Sci USA 110:E1416-1425
  [3]
  Huang S, Cao J, Jiang M, Labesse G, Liu J, Pin JP, Rondard P (2011) Interdomain movements in metabotropic glutamate receptor activation. Proc Natl Acad Sci USA 108:15480-15485
  [4]
  Knoflach F, Mutel V, Jolidon S, Kew JN, Malherbe P, Vieira E, Wichmann J, Kemp JA (2001) Positive allosteric modulators of metabotropic glutamate 1 receptor:characterization, mechanism of action, and binding site. Proc Natl Acad Sci USA 98:13402-13407
  [5]
  Koehl A, Hu H, Feng D, Sun B, Zhang Y, Robertson MJ, Chu M, Kobilka TS, Laeremans T, Steyaert J et al (2019) Structural insights into the activation of metabotropic glutamate receptors. Nature 566:79-84
  [6]
  Kunishima N, Shimada Y, Tsuji Y, Sato T, Yamamoto M, Kumasaka T, Nakanishi S, Jingami H, Morikawa K (2000) Structural basis of glutamate recognition by a dimeric metabotropic glutamate receptor. Nature 407:971-977
  [7]
  Muto T, Tsuchiya D, Morikawa K, Jingami H (2007) Structures of the extracellular regions of the group II/III metabotropic glutamate receptors. Proc Natl Acad Sci USA 104:3759-3764
  [8]
  Nakanishi S, Masu M (1994) Molecular diversity and functions of glutamate receptors. Annu Rev Biophys Biomol Struct 23:319-348
  [9]
  Pin JP, Bettler B (2016) Organization and functions of mGlu and GABAB receptor complexes. Nature 540:60-68
  [10]
  Scheefhals N, MacGillavry HD (2018) Functional organization of postsynaptic glutamate receptors. Mol Cell Neurosci 91:82-94
  [11]
  Schoepp DD, Jane DE, Monn JA (1999) Pharmacological agents acting at subtypes of metabotropic glutamate receptors. Neuropharmacology 38:1431-1476
  [12]
  Stansley BJ, Conn PJ (2019) Neuropharmacological insight from allosteric modulation of mGlu receptors. Trends Pharmacol Sci 40:240-252
  [13]
  Tateyama M, Abe H, Nakata H, Saito O, Kubo Y (2004) Ligandinduced rearrangement of the dimeric metabotropic glutamate receptor 1alpha. Nat Struct Mol Biol 11:637-642
  [14]
  Tsuchiya D, Kunishima N, Kamiya N, Jingami H, Morikawa K (2002) Structural views of the ligand-binding cores of a metabotropic glutamate receptor complexed with an antagonist and both glutamate and Gd3+. Proc Natl Acad Sci USA 99:2660-2665
  [15]
  Wu H, Wang C, Gregory KJ, Han GW, Cho HP, Xia Y, Niswender CM, Katritch V, Meiler J, Cherezov V et al (2014) Structure of a class C GPCR metabotropic glutamate receptor 1 bound to an allosteric modulator. Science 344:58-64
 • Relative Articles

  [1] Beibei Li,  Shuo Han,  Mu Wang,  Yu Yu,  Limin Ma,  Xiaojing Chu,  Qiuxiang Tan,  Qiang Zhao,  Beili Wu. Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R. Protein&Cell, 2023, 14(5): 382-386.  doi: 10.1093/procel/pwac025
  [2] Shuhui Wang,  Kaixuan Zhou,  Xiaolin Yang,  Bing Zhang,  Yao Zhao,  Yu Xiao,  Xiuna Yang,  Haitao Yang,  Luke W. Guddat,  Jun Li,  Zihe Rao. Structural insights into substrate recognition by the type VII secretion system. Protein&Cell, 2020, 11(2): 124-137.  doi: 10.1007/s13238-019-00671-z
  [3] Nan Zhou,  Kaili Liu,  Yue Sun,  Ying Cao,  Jing Yang. Transcriptional mechanism of IRF8 and PU.1 governs microglial activation in neurodegenerative condition. Protein&Cell, 2019, 10(2): 87-103.  doi: 10.1007/s13238-018-0599-3
  [4] Yinan Jiang,  Xinquan Wang. Structural insights into the species preference of the influenza B virus NS1 protein in ISG15 binding. Protein&Cell, 2019, 10(9): 681-687.  doi: 10.1007/s13238-018-0598-4
  [5] Aiai Sun,  Fudong Li,  Zhonghua Liu,  Yiyang Jiang,  Jiahai Zhang,  Jihui Wu,  Yunyu Shi. Structural and biochemical insights into human zinc finger protein AEBP2 reveals interactions with RBBP4. Protein&Cell, 2018, 9(8): 738-742.  doi: 10.1007/s13238-017-0483-6
  [6] Fan Yang,  Jie Zheng. Understand spiciness: mechanism of TRPV1 channel activation by capsaicin. Protein&Cell, 2017, 8(3): 169-177.  doi: 10.1007/s13238-016-0353-7
  [7] Mengqi Lv,  Chongyuan Wang,  Fudong Li,  Junhui Peng,  Bin Wen,  Qingguo Gong,  Yunyu Shi,  Yajun Tang. Structural insights into the recognition of phosphorylated FUNDC1 by LC3B in mitophagy. Protein&Cell, 2017, 8(1): 25-38.  doi: 10.1007/s13238-016-0328-8
  [8] Yong Wang,  Han Feng,  Yalan Zhu,  Pu Gao. Structural insights into glutathione-mediated activation of the master regulator PrfA in Listeria monocytogenes. Protein&Cell, 2017, 8(4): 308-312.  doi: 10.1007/s13238-017-0390-x
  [9] Yi Feng,  Hai-yan Ying,  Ying Qu,  Xiao-bo Cai,  Ming-yi Xu,  Lun-gen Lu. Novel matrine derivative MD-1 attenuates hepatic fibrosis by inhibiting EGFR activation of hepatic stellate cells. Protein&Cell, 2016, 7(9): 662-672.  doi: 10.1007/s13238-016-0285-2
  [10] Min Xu,  Xuan Yang,  Xiu-An Yang,  Lei Zhou,  Tie-Zheng Liu,  Zusen Fan,  Tao Jiang. Structural insights into the regulatory mechanism of the Pseudomonas aeruginosa YfiBNR system. Protein&Cell, 2016, 7(6): 403-416.  doi: 10.1007/s13238-016-0264-7
  [11] Chenjun Jia,  Mei Li,  Jianjun Li,  Jingjing Zhang,  Hongmei Zhang,  Peng Cao,  Xiaowei Pan,  Xuefeng Lu,  Wenrui Chang. Structural insights into the catalytic mechanism of aldehyde-deformylating oxygenases. Protein&Cell, 2015, 6(1): 55-67.  doi: 10.1007/s13238-014-0108-2
  [12] Xuejun C. Zhang,  Jianfeng Liu,  Daohua Jiang. Why is dimerization essential for class-C GPCR function? New insights from mGluR1 crystal structure analysis. Protein&Cell, 2014, 5(7): 492-495.  doi: 10.1007/s13238-014-0062-z
  [13] Zhixiu Yang,  Qiang Guo,  Simon Goto,  Yuling Chen,  Ningning Li,  Kaige Yan,  Yixiao Zhang,  Akira Muto,  Haiteng Deng,  Hyouta Himeno,  Jianlin Lei,  Ning Gao. Structural insights into the assembly of the 30S ribosomal subunit in vivo: functional role of S5 and location of the 17S rRNA precursor sequence. Protein&Cell, 2014, 5(5): 394-407.  doi: 10.1007/s13238-014-0044-1
  [14] Yan Yan,  Wenfeng Zeng,  Shujun Song,  Fayun Zhang,  Wenxi He,  Wei Liang,  Zhongying Niu. Vitamin C induces periodontal ligament progenitor cell differentiation via activation of ERK pathway mediated by PELP1. Protein&Cell, 2013, 4(8): 620-627.  doi: 10.1007/s13238-013-3030-0
  [15] Hongbin Wang,  Yue Xing,  Liming Mao,  Yi Luo,  Lishan Kang,  Guangxun Meng. Pannexin-1 influences peritoneal cavity cell population but is not involved in NLRP3 inflammasome activation. Protein&Cell, 2013, 4(4): 259-265.  doi: 10.1007/s13238-013-2114-1
  [16] Wei Xie,  Xuan Yang,  Min Xu,  Tao Jiang. Structural insights into the assembly of human translesion polymerase complexes. Protein&Cell, 2012, 3(11): 864-874.  doi: 10.1007/s13238-012-2102-x
  [17] Yu Guo,  Jing Wang,  Guojun Niu,  Wenqing Shui,  Yuna Sun,  Honggang Zhou,  Yaozhou Zhang,  Cheng Yang,  Zhiyong Lou,  Zihe Rao. A structural view of the antibiotic degradation enzyme NDM-1 from a superbug. Protein&Cell, 2011, 2(5): 384-394.  doi: 10.1007/s13238-011-1055-9
  [18] Benjamin Rowlatt,  Jake A. Yorke,  Anthony J. Strong,  Christopher J. C. Whitehouse,  Stephen G. Bell,  Luet-Lok Wong. Chain length-dependent cooperativity in fatty acid binding and oxidation by cytochrome P450BM3 (CYP102A1). Protein&Cell, 2011, 2(8): 656-671.  doi: 10.1007/s13238-011-1082-6
  [19] Lee Aun Tan,  Bingbin Yu,  Francis CJ Sim,  Uday Kishore,  Robert B Sim. Complement activation by phospholipids: the interplay of factor H and C1q. Protein&Cell, 2010, 1(11): 1033-1049.  doi: 10.1007/s13238-010-0125-8
  [20] Liming Chen,  Portia Gloria Loh,  Haiwei Song. Structural and functional insights into the TEAD-YAP complex in the Hippo signaling pathway. Protein&Cell, 2010, 1(12): 1073-1083.  doi: 10.1007/s13238-010-0138-3
 • PAC-0662-20941-LZJ-Supple.pdf
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (550) PDF downloads(61) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return