Volume 12 Issue 8
Aug.  2021
Turn off MathJax
Article Contents
Mingxu Song, Yuan Yin, Jiwei Zhang, Binbin Zhang, Zehua Bian, Chao Quan, Leyuan Zhou, Yaling Hu, Qifeng Wang, Shujuan Ni, Bojian Fei, Weili Wang, Xiang Du, Dong Hua, Zhaohui Huang. Correction to: MiR-139-5p inhibits migration and invasion of colorectal cancer by downregulating AMFR and NOTCH1[J]. Protein&Cell, 2021, 12(8): 668-670. doi: 10.1007/s13238-021-00826-x
Citation: Mingxu Song, Yuan Yin, Jiwei Zhang, Binbin Zhang, Zehua Bian, Chao Quan, Leyuan Zhou, Yaling Hu, Qifeng Wang, Shujuan Ni, Bojian Fei, Weili Wang, Xiang Du, Dong Hua, Zhaohui Huang. Correction to: MiR-139-5p inhibits migration and invasion of colorectal cancer by downregulating AMFR and NOTCH1[J]. Protein&Cell, 2021, 12(8): 668-670. doi: 10.1007/s13238-021-00826-x

Correction to: MiR-139-5p inhibits migration and invasion of colorectal cancer by downregulating AMFR and NOTCH1

doi: 10.1007/s13238-021-00826-x

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (245) PDF downloads(12) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return