Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia. Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model[J]. Protein&Cell, 2022, 13(3): 227-229. doi: 10.1007/s13238-021-00873-4
Citation: Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia. Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model[J]. Protein&Cell, 2022, 13(3): 227-229. doi: 10.1007/s13238-021-00873-4

Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return