Volume 13 Issue 12
Dec.  2022
Turn off MathJax
Article Contents
Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu. Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 962-962. doi: 10.1007/s13238-022-00918-2
Citation: Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu. Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 962-962. doi: 10.1007/s13238-022-00918-2

Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice

doi: 10.1007/s13238-022-00918-2
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Juanjuan Yuan,  Ting Cai,  Xiaojun Zheng,  Yangzi Ren,  Jingwen Qi,  Xiaofei Lu,  Huihui Chen,  Huizhen Lin,  Zijie Chen,  Mengnan Liu,  Shangwen He,  Qijun Chen,  Siyang Feng,  Yingjun Wu,  Zhenhai Zhang,  Yanqing Ding,  Wei Yang. Correction to: Potentiating CD8+ T cell antitumor activity by inhibiting PCSK9 to promote LDLR-mediated TCR recycling and signaling. Protein&Cell, 2022, 13(9): 694-700.  doi: 10.1007/s13238-021-00833-y
  [2] Xiaoyan Xu,  Yaqin Sun,  Xufeng Cen,  Bing Shan,  Qingwei Zhao,  Tingxue Xie,  Zhe Wang,  Tingjun Hou,  Yu Xue,  Mengmeng Zhang,  Di Peng,  Qiming Sun,  Cong Yi,  Ayaz Najafov,  Hongguang Xia. Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model. Protein&Cell, 2022, 13(3): 227-229.  doi: 10.1007/s13238-021-00873-4
  [3] Si Wang,  Zheying Min,  Qianzhao Ji,  Lingling Geng,  Yao Su,  Zunpeng Liu,  Huifang Hu,  Lixia Wang,  Weiqi Zhang,  Keiichiro Suzuiki,  Yu Huang,  Puyao Zhang,  Tie-Shan Tang,  Jing Qu,  Yang Yu,  Guang-Hui Liu,  Jie Qiao. Correction to: Rescue of premature aging defects in Cockayne syndrome stem cells by CRISPR/Cas9-mediated gene correction. Protein&Cell, 2022, 13(8): 623-625.  doi: 10.1007/s13238-021-00901-3
  [4] Qun Chu,  Feifei Liu,  Yifang He,  Xiaoyu Jiang,  Yusheng Cai,  Zeming Wu,  Kaowen Yan,  Lingling Geng,  Yichen Zhang,  Huyi Feng,  Kaixin Zhou,  Si Wang,  Weiqi Zhang,  Guang-Hui Liu,  Shuai Ma,  Jing Qu,  Moshi Song. Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells. Protein&Cell, 2022, 13(12): 961-961.  doi: 10.1007/s13238-022-00917-3
  [5] Meizhu Bai,  Dan Liang,  Yan Cheng,  Guolong Liu,  Qiudao Wang,  Jinsong Li,  Yuxuan Wu. Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice. Protein&Cell, 2022, 13(11): 863-868.  doi: 10.1007/s13238-022-00910-w
  [6] Lin Zhao, Songguo Xue, Zhongyuan Yao, Juanzi Shi, Biaobang Chen, Ling Wu, Lihua Sun, Yao Xu, Zheng Yan, Bin Li, Xiaoyan Mao, Jing Fu, Zhihua Zhang, Jian Mu, Wenjing Wang, Jing Du, Shuai Liu, Jie Dong, Weijie Wang, Qiaoli Li, Lin He, Li Jin, Xiaozhen Liang, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun, Lei Wang, Qing Sang. Biallelic mutations in CDC20 cause female infertility characterized by abnormalities in oocyte maturation and early embryonic development. Protein&Cell, 2020, 11(12): 921-927.  doi: 10.1007/s13238-020-00756-0
  [7] Si Wang,  Zheying Min,  Qianzhao Ji,  Lingling Geng,  Yao Su,  Zunpeng Liu,  Huifang Hu,  Lixia Wang,  Weiqi Zhang,  Keiichiro Suzuiki,  Yu Huang,  Puyao Zhang,  Tie-Shan Tang,  Jing Qu,  Yang Yu,  Guang-Hui Liu,  Jie Qiao. Rescue of premature aging defects in Cockayne syndrome stem cells by CRISPR/Cas9-mediated gene correction. Protein&Cell, 2020, 11(1): 1-22.  doi: 10.1007/s13238-019-0623-2
  [8] Xiaoyan Sheng, Chenglei Tian, Linlin Liu, Lingling Wang, Xiaoying Ye, Jie Li, Ming Zeng, Lin Liu. Correction to: Characterization of oogonia stem cells in mice by Fragilis. Protein&Cell, 2020, 11(12): 928-930.  doi: 10.1007/s13238-020-00743-5
  [9] Xiaoyan Sheng,  Chenglei Tian,  Linlin Liu,  Lingling Wang,  Xiaoying Ye,  Jie Li,  Ming Zeng,  Lin Liu. Correction to: Characterization of oogonia stem cells in mice by Fragilis. Protein&Cell, 2020, 11(7): 540-541.  doi: 10.1007/s13238-019-00675-9
  [10] Yaqin Du,  Ting Wang,  Jun Xu,  Chaoran Zhao,  Haibo Li,  Yao Fu,  Yaxing Xu,  Liangfu Xie,  Jingru Zhao,  Weifeng Yang,  Ming Yin,  Jinhua Wen,  Hongkui Deng. Correction to: Efficient derivation of extended pluripotent stem cells from NOD-scid Il2rg-/- mice. Protein&Cell, 2019, 10(2): 154-155.  doi: 10.1007/s13238-018-0571-2
  [11] Yanliang Wang,  Junhong Li,  Jinzhu Xiang,  Bingqiang Wen,  Haiyuan Mu, Wei Zhang, Jianyong Han. Erratum to: Highly efficient generation of biallelic reporter gene knock-in mice via CRISPR-mediated genome editing of ESCs. Protein&Cell, 2017, 8(6): 471-472.  doi: 10.1007/s13238-017-0392-8
  [12] Lixia Wang,  Fei Yi,  Lina Fu,  Jiping Yang,  Si Wang,  Zhaoxia Wang,  Keiichiro Suzuki,  Liang Sun,  Xiuling Xu,  Yang Yu,  Jie Qiao,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Ze Yang,  Yun Yuan,  Jing Qu,  Guang-Hui Liu. CRISPR/Cas9-mediated targeted gene correction in amyotrophic lateral sclerosis patient iPSCs. Protein&Cell, 2017, 8(5): 365-378.  doi: 10.1007/s13238-017-0397-3
  [13] Yanliang Wang,  Junhong Li,  Jinzhu Xiang,  Bingqiang Wen,  Haiyuan Mu,  Wei Zhang,  Jianyong Han. Highly efficient generation of biallelic reporter gene knock-in mice via CRISPR-mediated genome editing of ESCs. Protein&Cell, 2016, 7(2): 152-156.  doi: 10.1007/s13238-015-0228-3
  [14] He Cheng,  Aodi Wang,  Jiao Meng,  Yong Zhang,  Dahai Zhu. Enhanced metastasis in RNF13 knockout mice is mediated by a reduction in GM-CSF levels. Protein&Cell, 2015, 6(10): 746-756.  doi: 10.1007/s13238-015-0188-7
  [15] Hui Yang,  Hongbing Wang. Signaling control of the constitutive androstane receptor (CAR). Protein&Cell, 2014, 5(2): 113-123.  doi: 10.1007/s13238-013-0013-0
  [16] Jiao Meng,  Xiaoting Zou,  Rimao Wu,  Ran Zhong,  Dahai Zhu,  Yong Zhang. Accelerated regeneration of the skeletal muscle in RNF13-knockout mice is mediated by macrophage-secreted IL-4/IL-6. Protein&Cell, 2014, 5(3): 235-247.  doi: 10.1007/s13238-014-0025-4
  [17] Wensu Liu,  Ming Li,  Jing Qu,  Fei Yi,  Guang-Hui Liu. Reevaluation of the safety of induced pluripotent stem cells: a call from somatic mosaicism. Protein&Cell, 2013, 4(2): 83-85.  doi: 10.1007/s13238-012-2940-6
  [18] Jigang Li,  William Terzaghi,  Xing Wang Deng. Genomic basis for light control of plant development. Protein&Cell, 2012, 3(2): 106-116.  doi: 10.1007/s13238-012-2016-7
  [19] Run Shen. Ageing in worms: N-acylethanolamines take control. Protein&Cell, 2011, 2(9): 689-690.  doi: 10.1007/s13238-011-1099-x
  [20] Chonghua Li,  Jianping Jin. DNA replication licensing control and rereplication prevention. Protein&Cell, 2010, 1(3): 227-236.  doi: 10.1007/s13238-010-0032-z
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (272) PDF downloads(6) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return