Turn off MathJax
Article Contents
Zhaomeng Cui, Yang Liu, Wei Wan, Yuyan Xu, Yehui Hu, Meng Ding, Xin Dou, Ruina Wang, Hailing Li, Yongmei Meng, Wei Li, Wei Jiang, Zengxia Li, Yiming Li, Minjia Tan, Dengke K. Ma, Yu Ding, Jun O. Liu, Cheng Luo, Biao Yu, Qiqun Tang, Yongjun Dang. Ethacrynic acid targets GSTM1 to ameliorate obesity by promoting browning of white adipocytes[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00717-7
Citation: Zhaomeng Cui, Yang Liu, Wei Wan, Yuyan Xu, Yehui Hu, Meng Ding, Xin Dou, Ruina Wang, Hailing Li, Yongmei Meng, Wei Li, Wei Jiang, Zengxia Li, Yiming Li, Minjia Tan, Dengke K. Ma, Yu Ding, Jun O. Liu, Cheng Luo, Biao Yu, Qiqun Tang, Yongjun Dang. Ethacrynic acid targets GSTM1 to ameliorate obesity by promoting browning of white adipocytes[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00717-7

Ethacrynic acid targets GSTM1 to ameliorate obesity by promoting browning of white adipocytes

doi: 10.1007/s13238-020-00717-7

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (55) PDF downloads(5) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return