Turn off MathJax
Article Contents
Wei Zhuo, Heng Zhou, Runyu Guo, Jingbo Yi, Laixing Zhang, Lei Yu, Yinqiang Sui, Wenwen Zeng, Peiyi Wang, Maojun Yang. Structure of intact human MCU supercomplex with the auxiliary MICU subunits[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00776-w
Citation: Wei Zhuo, Heng Zhou, Runyu Guo, Jingbo Yi, Laixing Zhang, Lei Yu, Yinqiang Sui, Wenwen Zeng, Peiyi Wang, Maojun Yang. Structure of intact human MCU supercomplex with the auxiliary MICU subunits[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00776-w

Structure of intact human MCU supercomplex with the auxiliary MICU subunits

doi: 10.1007/s13238-020-00776-w

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (77) PDF downloads(10) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return