Turn off MathJax
Article Contents
Jinghui Lei, Si Wang, Wang Kang, Qun Chu, Zunpeng Liu, Liang Sun, Yun Ji, Concepcion Rodriguez Esteban, Yan Yao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu. FOXO3-engineered human mesenchymal progenitor cells efficiently promote cardiac repair after myocardial infarction[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00779-7
Citation: Jinghui Lei, Si Wang, Wang Kang, Qun Chu, Zunpeng Liu, Liang Sun, Yun Ji, Concepcion Rodriguez Esteban, Yan Yao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu. FOXO3-engineered human mesenchymal progenitor cells efficiently promote cardiac repair after myocardial infarction[J]. Protein&Cell. doi: 10.1007/s13238-020-00779-7

FOXO3-engineered human mesenchymal progenitor cells efficiently promote cardiac repair after myocardial infarction

doi: 10.1007/s13238-020-00779-7

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (67) PDF downloads(14) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return