Latest Articles

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Display Method:
Correction to: The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00854-7
Abstract:
Correction to: Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates the scaffold function of LINE1 RNA in mouse ESCs and early embryos
Chuan Chen, Wenqiang Liu, Jiayin Guo, Yuanyuan Liu, Xuelian Liu, Jun Liu, Xiaoyang Dou, Rongrong Le, Yixin Huang, Chong Li, Lingyue Yang, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, You Wu, Jiayu Chen, Hong Wang, Bin Shen, Yawei Gao, Shaorong Gao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00853-8
Abstract:
Legacy of Hongxi Su: Pioneer of Chinese Cardiosurgery
Sumin Yang, Haoyu Hu, Xin Zheng, Shizhong Wang, Li Yuan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00848-5
Abstract:
Precise genome editing without exogenous donor DNA via retron editing system in human cells
Xiangfeng Kong, Zikang Wang, Renxia Zhang, Xing Wang, Yingsi Zhou, Linyu Shi, Hui Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00862-7
Abstract:
Cancer biology deciphered by single-cell transcriptomic sequencing
Yanmeng Li, Jianshi Jin, Fan Bai
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00868-1
Abstract:
The exploration of N6-deoxyadenosine methylation in mammalian genomes
Xuwen Li, Zijian Zhang, Xinlong Luo, Jacob Schrier, Andrew D. Yang, Tao P. Wu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00866-3
Abstract:
The mini player with diverse functions: extracellular vesicles in cell biology, disease, and therapeutics
Abhimanyu Thakur, Xiaoshan Ke, Ya-Wen Chen, Pedram Motallebnejad, Kui Zhang, Qizhou Lian, Huanhuan Joyce Chen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00863-6
Abstract:
Nuclear cGAS: sequestration and beyond
Juli Bai, Feng Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00869-0
Abstract:
Exosomes from antler stem cells alleviate mesenchymal stem cell senescence and osteoarthritis
Jinghui Lei, Xiaoyu Jiang, Wei Li, Jie Ren, Datao Wang, Zhejun Ji, Zeming Wu, Fang Cheng, Yusheng Cai, Zheng-Rong Yu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Chunyi Li, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Jing Qu, Si Wang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00860-9
Abstract:
Comprehensive analysis of RNA-seq and whole genome sequencing data reveals no evidence for SARS-CoV-2 integrating into host genome
Yu-Sheng Chen, Shuaiyao Lu, Bing Zhang, Tingfu Du, Wen-Jie Li, Meng Lei, Yanan Zhou, Yong Zhang, Penghui Liu, Yong-Qiao Sun, Yong-Liang Zhao, Ying Yang, Xiaozhong Peng, Yun-Gui Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00861-8
Abstract:
LIN28 coordinately promotes nucleolar/ ribosomal functions and represses the 2C-like transcriptional program in pluripotent stem cells
Zhen Sun, Hua Yu, Jing Zhao, Tianyu Tan, Hongru Pan, Yuqing Zhu, Lang Chen, Cheng Zhang, Li Zhang, Anhua Lei, Yuyan Xu, Xianju Bi, Xin Huang, Bo Gao, Longfei Wang, Cristina Correia, Ming Chen, Qiming Sun, Yu Feng, Li Shen, Hao Wu, Jianlong Wang, Xiaohua Shen, George Q. Daley, Hu Li, Jin Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00864-5
Abstract:
Genomic instability as a major mechanism for acquired resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitors in cancer
Bing Liu, Daniela Duenas, Li Zheng, Karen Reckamp, Binghui Shen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00855-6
Abstract:
Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model
Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00858-3
Abstract:
RNA m6A meets transposable elements and chromatin
Chenxi He, Fei Lan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00859-2
Abstract:
METTL9 mediated N1-histidine methylation of zinc transporters is required for tumor growth
Mengyue Lv, Dan Cao, Liwen Zhang, Chi Hu, Shukai Li, Panrui Zhang, Lianbang Zhu, Xiao Yi, Chaoliang Li, Alin Yang, Zhentao Yang, Yi Zhu, Kaiguang Zhang, Wen Pan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00857-4
Abstract:
Emerging roles of spliceosome in cancer and immunity
Hui Yang, Bruce Beutler, Duanwu Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00856-5
Abstract:
Te-Pei Feng: a pioneer of neuromuscular physiology in China
Wei Xie, Ben-Yu Guo, Yanyan Qian
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00850-x
Abstract:
Metabolic reprogramming and epigenetic modifications on the path to cancer
Linchong Sun, Huafeng Zhang, Ping Gao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00846-7
Abstract:
Cell-cycle length of medial ganglionic eminence progenitors contributes to interneuron fate
Ni Zong, Min Wang, Yinghui Fu, Dan Shen, Yong-Chun Yu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00851-w
Abstract:
Darwinian rebel: The legacy of Loh-Seng Tsai—Chinese animal psychologist
Yong Wang, Wei Chen, Shiying Li, Bin Yin
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00849-4
Abstract:
Maternal heterozygous mutation in CHEK1 leads to mitotic arrest in human zygotes
Beili Chen, Jianying Guo, Ting Wang, Qianhui Lee, Jia Ming, Fangfang Ding, Haitao Li, Zhiguo Zhang, Lin Li, Yunxia Cao, Jie Na
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00844-9
Abstract:
Homology-based repair induced by CRISPRCas nucleases in mammalian embryo genome editing
Xiya Zhang, Tao Li, Jianping Ou, Junjiu Huang, Puping Liang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00838-7
Abstract:
Convergent evolution of SARS-CoV-2 in human and animals
Hang-Yu Zhou, Cheng-Yang Ji, Hang Fan, Na Han, Xiao-Feng Li, Aiping Wu, Cheng-Feng Qin
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00847-6
Abstract:
Molecular deconvolution of the neutralizing antibodies induced by an inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine
Xingdong Zhou, Hui Wang, Qun Ji, Mingjuan Du, Yuexia Liang, Huanhuan Li, Fan Li, Hang Shang, Xiujuan Zhu, Wei Wang, Lichun Jiang, Alexey V. Stepanov, Tianyu Ma, Nanxin Gong, Xiaodong Jia, Alexander G. Gabibov, Zhiyong Lou, Yinying Lu, Yu Guo, Hongkai Zhang, Xiaoming Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00840-z
Abstract:
Molecular basis and homeostatic regulation of Zinc taste
Rui Luo, Yuxiang Zhang, Yinjun Jia, Yan Zhang, Zongyang Li, Jieqing Zhao, Ting Liu, Wei Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00845-8
Abstract:
Ferroptosis, radiotherapy, and combination therapeutic strategies
Guang Lei, Chao Mao, Yuelong Yan, Li Zhuang, Boyi Gan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00841-y
Abstract:
Isogenic human pluripotent stem cell disease models reveal ABRA deficiency underlies cTnT mutation-induced familial dilated cardiomyopathy
Bin Li, Yongkun Zhan, Qianqian Liang, Chen Xu, Xinyan Zhou, Huanhuan Cai, Yufan Zheng, Yifan Guo, Lei Wang, Wenqing Qiu, Baiping Cui, Chao Lu, Ruizhe Qian, Ping Zhou, Haiyan Chen, Yun Liu, Sifeng Chen, Xiaobo Li, Ning Sun
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00843-w
Abstract:
High-throughput screening identifies established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors
Yao Zhao, Xiaoyu Du, Yinkai Duan, Xiaoyan Pan, Yifang Sun, Tian You, Lin Han, Zhenming Jin, Weijuan Shang, Jing Yu, Hangtian Guo, Qianying Liu, Yan Wu, Chao Peng, Jun Wang, Chenghao Zhu, Xiuna Yang, Kailin Yang, Ying Lei, Luke W. Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Lei Sun, Leike Zhang, Zihe Rao, Haitao Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00836-9
Abstract:
The hypothalamus for whole-body physiology: from metabolism to aging
Tiemin Liu, Yong Xu, Chun-Xia Yi, Qingchun Tong, Dongsheng Cai
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00834-x
Abstract:
Islet organoid as a promising model for diabetes
Xiaofei Zhang, Zhuo Ma, Eli Song, Tao Xu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00831-0
Abstract:
The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00822-1
Abstract:
Sicien H. Chen, one of the pioneers and founders of Chinese entomology
Yejing Ge
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00829-8
Abstract:
Cooperation-based sperm clusters mediate sperm oviduct entry and fertilization
Yongcun Qu, Qi Chen, Shanshan Guo, Chiyuan Ma, Yonggang Lu, Junchao Shi, Shichao Liu, Tong Zhou, Taichi Noda, Jingjing Qian, Liwen Zhang, Xili Zhu, Xiaohua Lei, Yujing Cao, Wei Li, Nicolas Plachta, Martin M. Matzuk, Masahito Ikawa, Enkui Duan, Ying Zhang, Hongmei Wang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00825-y
Abstract:
Structural and molecular basis for foot-and-mouth disease virus neutralization by two potent protective antibodies
Hu Dong, Pan Liu, Manyuan Bai, Kang Wang, Rui Feng, Dandan Zhu, Yao Sun, Suyu Mu, Haozhou Li, Michiel Harmsen, Shiqi Sun, Xiangxi Wang, Huichen Guo
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00828-9
Abstract:
Youheng Tang, the pioneering founder of South China Agricultural University
Yuan Chen, Alan W. Adame, Ge-Zhi Chen, Yuanyuan Meng
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00815-6
Abstract:
Cardioprotective mechanism of SGLT2 inhibitor against myocardial infarction is through reduction of autosis
Kai Jiang, Yue Xu, Dandan Wang, Feng Chen, Zizhuo Tu, Jie Qian, Sheng Xu, Yixiang Xu, John Hwa, Jian Li, Hongcai Shang, Yaozu Xiang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00809-4
Abstract:
RIP1-dependent linear and nonlinear recruitments of caspase-8 and RIP3 respectively to necrosome specify distinct cell death outcomes
Xiang Li, Chuan-Qi Zhong, Rui Wu, Xiaozheng Xu, Zhang-Hua Yang, Shaowei Cai, Xiurong Wu, Xin Chen, Zhiyong Yin, Qingzu He, Dianjie Li, Fei Xu, Yihua Yan, Hong Qi, Changchuan Xie, Jianwei Shuai, Jiahuai Han
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00810-x
Abstract:
Single cell RNA and immune repertoire profiling of COVID-19 patients reveal novel neutralizing antibody
Fang Li, Meng Luo, Wenyang Zhou, Jinliang Li, Xiyun Jin, Zhaochun Xu, Liran Juan, Zheng Zhang, Yuou Li, Renqiang Liu, Yiqun Li, Chang Xu, Kexin Ma, Huimin Cao, Jingwei Wang, Pingping Wang, Zhigao Bu, Qinghua Jiang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00807-6
Abstract:
Looking at nerves, seeing the mind: Yu-Chuan Tsang as a modern Chinese physiological psychologist
Shiying Li, Wei Chen, Shengjun Wen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00798-4
Abstract:
Nuclear peripheral chromatin-lamin B1 interaction is required for global integrity of chromatin architecture and dynamics in human cells
Lei Chang, Mengfan Li, Shipeng Shao, Chen Li, Shanshan Ai, Boxin Xue, Yingping Hou, Yiwen Zhang, Ruifeng Li, Xiaoying Fan, Aibin He, Cheng Li, Yujie Sun
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00794-8
Abstract:
The two-stage interaction of Ebola virus VP40 with nucleoprotein results in a switch from viral RNA synthesis to virion assembly/budding
Linjuan Wu, Dongning Jin, Dan Wang, Xuping Jing, Peng Gong, Yali Qin, Mingzhou Chen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00764-0
Abstract:
The potential of using blood circular RNA as liquid biopsy biomarker for human diseases
Guoxia Wen, Tong Zhou, Wanjun Gu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00799-3
Abstract:
Genomic and transcriptomic analysis unveils population evolution and development of pesticide resistance in fall armyworm Spodoptera frugiperda
Furong Gui, Tianming Lan, Yue Zhao, Wei Guo, Yang Dong, Dongming Fang, Huan Liu, Haimeng Li, Hongli Wang, Ruoshi Hao, Xiaofang Cheng, Yahong Li, Pengcheng Yang, Sunil Kumar Sahu, Yaping Chen, Le Cheng, Shuqi He, Ping Liu, Guangyi Fan, Haorong Lu, Guohai Hu, Wei Dong, Bin Chen, Yuan Jiang, Yongwei Zhang, Hanhong Xu, Fei Lin, Bernard Slipper, Alisa Postma, Matthew Jackson, Birhan Addisie Abate, Kassahun Tesfaye, Aschalew Lemma Demie, Meseret Destaw Bayeleygne, Dawit Tesfaye Degefu, Feng Chen, Paul K. Kuria, Zachary M. Kinyua, Tong-Xian Liu, Huanming Yang, Fangneng Huang, Xin Liu, Jun Sheng, Le Kang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00795-7
Abstract:
A world renowned psychophysiologist: Kaoliang Chow
Lei Zhang, Lijun Wang, Benyu Guo, Yanyan Qian, Qingming Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00797-5
Abstract:
Deciphering primate retinal aging at single-cell resolution
Si Wang, Yuxuan Zheng, Qingqing Li, Xiaojuan He, Ruotong Ren, Weiqi Zhang, Moshi Song, Huifang Hu, Feifei Liu, Guoqiang Sun, Shuhui Sun, Zunpeng Liu, Yang Yu, Piu Chan, Guo-Guang Zhao, Qi Zhou, Guang-Hui Liu, Fuchou Tang, Jing Qu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00791-x
Abstract:
KIF2C: a novel link between Wnt/β-catenin and mTORC1 signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma
Shi Wei, Miaomiao Dai, Chi Zhang, Kai Teng, Fengwei Wang, Hongbo Li, Weipeng Sun, Zihao Feng, Tiebang Kang, Xinyuan Guan, Ruihua Xu, Muyan Cai, Dan Xie
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00766-y
Abstract:
Chia Chi Wang and his research on Protozoology
Ting Shi, Lei Fu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00759-x
Abstract:
Fern botanist Ren-Chang Ching and his taxonomic system
Xunfeng Xu, Lei Fu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00758-y
Abstract:
Tsai Chiao: The founder of physiology and aviation, aerospace and navigation medicine in China
Yalan Wang, Zijian Li, Yanyan Qian, Benyu Guo
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00737-3
Abstract:
Qi Fang: Affective interweave with patients
Tanping Fu, Wenli Duan, Mingyan Chen, Shuyang Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-019-00667-9
Abstract:
Professor Haowen Xu: The founder of exercise biochemistry in China
Wei Gong, Yijing Shen, Jiaqi Bao, Yike Ying, Han Zhou, Zhifeng Wu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-019-00663-z
Abstract:
Correction to: Developing potent PROTACs tools for selective degradation of HDAC6 protein
Zixuan An, Wenxing Lv, Shang Su, Wei Wu, Yu Rao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-019-0613-4
Abstract:
Professor Li-Pin. King: a famous physiologist in China
Wei Gong, Fangfang Wang, Yike Ying
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-018-0582-z
Abstract:
Retraction Note to: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora
Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-014-0079-3
Abstract:
RETRACTED ARTICLE: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora
Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-014-0067-7
Abstract: